Mitä kuntoutus pitää sisällään

 

Terapiatehtaan naisten yksikön päihdekuntoutus perustuu kognitiiviseen menetelmä- ja viitekehykseen. Kuntoutuksessa käytetään tutkittuja hoitomenetelmiä, jotka ovat kognitiivisia ja ne ovat muodostettu kognitiivisen psykologian tutkimustuloksista. 

 

Naisten yksikkö sijaitsee Vihdissä Tervalammella. Majoitus on yhden hengen huoneissa. Kuntoutukseen on mahdollista tulla lemmikkieläimen kanssa. 

 

Terapiatehtaan naisten yksikössä  kuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakasta tunnistamaan ja muuttamaan päihdemielihaluja ylläpitäviä uskomuksia. Tavoitteena on myös auttaa asiakasta korjaamaan päihteiden käyttöön johtavia kielteisiä tunnetiloja ja opettaa uusia raittiutta tukevia toimintatapoja. Lisäksi kuntoutuksessa opetetaan asiakasta päihteettömyyden lisäksi muuttamaan käsitystään itsestään, elämästään ja tulevaisuudestaan ja näin auttaa asiakasta kehittämään uusi elämäntapa.

 

Terapiatehtaan naisten yksikössä kuntoutetaan huume,- aIkoholi,- lääkeriippuvaisia naisia. Kuntoutukseen voi tulla myös korvaushoidossa ollessaan. Terapiatehtaalla tehdään myös korvaushoidon alasajoja ja muita lääkevieroituksia. Kombinaatiohoitomallin kautta kuntoutuksessa voidaan hoitaa myös oheisriippuvuuksia.

 

Terapiatehtaan henkilökunta toteuttaa alkoholi- ja huumeongelmaisten hoitosuositusten lisäksi perustason psykiatrian hoitoalan hoitosuosituksia, mm. depression tunnistaminen seulontamenetelmillä sekä lievän ja keskivaikean depression hoitoa.

 

Hoitoaika asiakkaalle määritellään yhdessä lähettävän tahon kanssa ottaen huomioon asiakkaan lääkityksen, asiakkaan hoidolle asettamat tavoitteet ja lähettävän tahon hoidolle asettamat tavoitteet. Keskimääräinen kuntoutusaika on 1-2 kuukautta. Mikäli kuntoutuksen tavoitteena on lääkevieroitus, suositellaan hoitojakson pituudeksi  6-8 viikkoa. 

 

Terapiatehtaan päiväohjelmaan kuuluu neljä hoidollista ryhmää päivässä. Ryhmät perustuvat oppimiseen, eivät vertaistukeen. Ryhmiä ovat esimerkiksi kognitiivinen raittiusvalmennus, teemaryhmä, ahdistuneisuushäiriöiden käsittelyryhmä sekä retkahduksen ehkäisyryhmä. Ryhmissä asiakkaalle valmennetaan uusia tietoja ja taitoja päihderiippuvuuden hallintaan.  Ryhmissä opittuja tietoja ja taitoja syvennetään yksilötasolla, ohjauskeskusteluissa.  kts. päiväohjelma

 

Yksilötasolla työskennellään eri ohjaajien kanssa. Yksilölliset, kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat ohjauskeskustelut  käydään vähintään kolme kertaa viikossa. Yksilötasolla työstetään ryhmissä opittuja tietoja sekä selvitellään yhdessä päihdeongelman rakentumisen syitä. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös altistusharjoituksia sekä vastuutehtäviä. Jokaisella asiakkaalla on myös mahdollisuus viikon aikana liikuntaharrastuksiin sekä vertaistukiryhmiin (AA-/NA-ryhmät). Jokainen asiakas sitoutuu hoidon alussa hoito-ohjelmaan allekirjoittamalla hoitosopimuksen.

 

Kuntoutuksen aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa tehdään väliraportteja. Lähettävän tahon kanssa tehdään tiivistä yhteystyötä ja verkostopalavereja järjestetään sopimuksen mukaan. Jokaiselle asiakkaalle tehdään avokuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa intervallisuunnitelma ennen laitoskuntoutuksen päättymistä.

 

Naisten kuntouttavan laitoshoidon tavoitteena on vastata naisten erityisyyteen ja yksilölliseen kuntoutustarpeeseen. Miesvaltaisissa kuntoutuspaikoissa naisen on usein vaikea ottaa puheeksi esim. hyväksikäytön kokemuksia, äitiyttä tai yleensä naiseuteen Iiittyviä asioita. Naisten kuntoutukseen keskittyvässä yksikössä etuna ovat hoidoissa helposti syntyvien suhteiden estyminen ja tätä kautta turhat kuntoutuksen keskeytymiset.

 

Naisten päihteidenkäytön taustalla voivat olla naisen elämän erityisyydestä johtuen riittämättömyyden tunteet, yksinäisyys, tyhjyys, masennus, turhautuminen, häpeä ja syyllisyys. Naisen toipumisessa tärkeää on hoitopaikan turvalliseksi kokeminen, mikä puolestaan antaa naiselle rohkeutta työskennellä kokonaisvaltaisesti päihdeongelman parissa. Tärkeää toipumisprosessissa on, että naisen identiteetti vahvistuu niin, että hänen kykynsä käsitellä tunne-elämän ongelmia lisääntyy ja että hän oppisi ymmärtämään itseään. Näihin Terapiatehtaan naisten yksikkö vastaa kognitiivisella teoria- ja menetelmäpohjalla.

 

Naisten päihteidenkäytön taustalla on usein myös parisuhdeongelmia, väkivaltaa, työttömyyttä, lasten huostaanottoa tai sen uhkaa. Päihteidenkäytölle monesti altistaa, että naiset alistuvat parisuhteessa esimerkiksi erilaisiin miesten maailmassa oleviin rooleihin ja vaatimuksiin. Päihdeongelmista kärsivä nainen on ikään kuin tottunut tiettyihin vaatimuksiin, hän helposti mukautuu ja alistuu odotuksiin, asenteisiin ja rooleihin miesyhteisöissä, mikä voi estää hänen oman päihdeongelman tutkimista ja raitistumisen rakentumista. Naisten päihdeongelmassa on nähtävä päihdeongelman taakse: ihminen yrittää parhaansa, mutta aina sillä hetkellä ei ole voimavaroja enempään.  Usein ongelmat ovat niin syvällä, ettei niitä nopeasti korjata.

 

Hoidon vaikuttavuutta seurataan koko kuntoutuksen ajan tiiviisti. Asiakkaan prosessin etenemistä arvioidaan asiakkaan kanssa yhteistyössä mm. ohjauskeskusteluissa. Lisäksi asiakkaat arvioivat hoidon vaikuttavuutta päivittäin kirjallisella lomakkeella. Hoidon alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja tarkennetaan kuntoutuksen aikana kognitiivisia työvälineitä käyttäen. 

 

Terapiatehdas sitoutuu yhdessä tilaajan kanssa jatkamaan kehitystyötä, seuraamaan, arvioimaan, dokumentoimaan ja raportoimaan toimintaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi Terapiatehdas sitoutuu osallistumaan yhteistyökokouksiin ja tapaamisiin hoitolinjausten noudattamiseksi.

 

Terapiatehtaan naisten yksikön toimitilat ovat asianmukaiset ja tarkastettu. Oleskelu- ja hoitotilat ovat riittävät toiminta ja asiakasmäärät huomioon ottaen. Jokaisella asiakkaalla on omat huoneet ja arvotavarat voi säilyttää lukitussa toimistossa lukitussa kaapissa. Tiloissa on useita wc:tä ja suihkuja  sekä lisäksi sauna. Naisten yksikössä majoitus on yhden hengen huoneissa. Vierailupäivä on sunnuntaisin. 

 

Huumeseulat otetaan erillisessä saniteettitilassa. Lukitut lääkekaapit sijaitsevat lukitussa toimistossa ja lääkehuoltoon on laadittu lääkehuoltosuunnitelma. Palo- ja asumisturvallisuus on varmistettu palo- ja terveystarkastajan toimesta vuosittain.