Mitä kuntoutus sisältää?

 

Terapiatehtaan miesten  yksikön päihdekuntoutus perustuu kognitiiviseen menetelmä- ja viitekehykseen. Kuntoutuksessa käytetään tutkittua hoitomenetelmä, joka on  muodostettu kognitiivisen psykologian tutkimustuloksista.

 

Miesten yksikössä on 13 asiakaspaikkaa. Koko henkilökunnalla on sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnot. Terapiatehtaan miesten yksikön henkilökunta on koulutettu kognitiiviseen teoria- ja menetelmäpohjaan sekä sisäisellä että ulkoisella koulutuksella. Henkilökunnan kognitiivista osaamista kehitetään jatkuvasti. Henkilökunta mitoitus on 0,7/asiakas.

 

Miesten yksikkö sijaitsee Vihdissä, Tervalammella upeassa ympäristössä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Majoitus on pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa. Kuntoutukseen on mahdollista tulla lemmikkieläimen kanssa.

 

Terapiatehtaan miesten yksikössä  kuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakasta tunnistamaan ja muuttamaan päihdemielihaluja ylläpitäviä uskomuksia. Tavoitteena on myös auttaa asiakasta korjaamaan päihteiden käyttöön johtavia kielteisiä tunnetiloja ja opettaa uusia raittiutta tukevia toimintatapoja. Lisäksi kuntoutuksessa opetetaan asiakasta päihteettömyyden lisäksi muuttamaan käsitystään itsestään, elämästään ja tulevaisuudestaan ja näin auttaa asiakasta kehittämään uusi elämäntapa.

 

Terapiatehtaan miesten yksikössä kuntoutetaan huume,- aIkoholi,- lääke- sekä monipäihderiippuvaisia miehiä. Kuntoutukseen voi tulla myös korvaushoidossa ollessaan. Terapiatehtaalla tehdään myös korvaushoidon alasajoja ja muita lääkevieroituksia. Kombinaatiohoitomallin kautta kuntoutuksessa voidaan hoitaa myös oheisriippuvuuksia.

 

Terapiatehtaan henkilökunta toteuttaa alkoholi- ja huumeongelmaisten hoitosuositusten lisäksi perustason psykiatrian hoitoalan hoitosuosituksia, mm. depression tunnistaminen seulontamenetelmillä sekä lievän ja keskivaikean depression hoitoa.

 

Hoitoaika asiakkaalle määritellään yhdessä lähettävän tahon kanssa ottaen huomioon asiakkaan lääkityksen, asiakkaan hoidolle asettamat tavoitteet ja lähettävän tahon hoidolle asettamat tavoitteet. Keskimääräinen kuntoutusaika on 1-2 kuukautta. Mikäli kuntoutuksen tavoitteena on lääkevieroitus, suositellaan hoitojakson pituudeksi  6-8 viikkoa.

 

Terapiatehtaan päiväohjelmaan kuuluu neljä hoidollista ryhmää päivässä. Ryhmät perustuvat oppimiseen, eivät vertaistukeen. Ryhmiä ovat esimerkiksi kognitiivinen raittiusvalmennus, teemaryhmä, ahdistuneisuushäiriöiden käsittelyryhmä sekä retkahduksen ehkäisyryhmä. Ryhmissä asiakkaalle valmennetaan uusia tietoja ja taitoja päihderiippuvuuden hallintaan.  Ryhmissä opittuja tietoja ja taitoja syvennetään yksilötasolla, ohjauskeskusteluissa.  

 

Yksilötasolla työskennellään eri ohjaajien kanssa. Yksilölliset, kognitiiviseen viitekehykseen perustuvat ohjauskeskustelut  käydään vähintään kolme kertaa viikossa. Yksilötasolla työstetään ryhmissä opittuja tietoja sekä selvitellään yhdessä päihdeongelman rakentumisen syitä.  Viikko-ohjelmaan kuuluu myös altistusharjoituksia sekä vastuutehtäviä. Jokaisella asiakkaalla on myös mahdollisuus viikon aikana liikuntaharrastuksiin sekä vertaistukiryhmiin (AA-/NA-ryhmät). Jokainen asiakas sitoutuu hoidon alussa hoito-ohjelmaan allekirjoittamalla hoitosopimuksen.

 

Kuntoutuksen aikana jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa tehdään väliraportteja. Lähettävän tahon kanssa tehdään tiivistä yhteystyötä ja verkostopalavereja järjestetään sopimuksen mukaan. Jokaiselle asiakkaalle tehdään avokuntoutussuunnitelma ja tarvittaessa intervallisuunnitelma ennen laitoskuntoutuksen päättymistä.

 

Miesten kuntoutuksessa keskitytään raitistumiseen, mutta huomioidaan miesten erityisyys kiinnittämällä huomiota mm. vuorovaikutustaitoihin, tunteiden käsittelyyn ja aggressioiden hallintaan.

 

Hoidon vaikuttavuutta seurataan koko kuntoutuksen ajan tiiviisti. Asiakkaan prosessin etenemistä arvioidaan asiakkaan kanssa yhteistyössä mm. ohjauskeskusteluissa. Lisäksi asiakkaat arvioivat hoidon vaikuttavuutta päivittäin kirjallisella lomakkeella. Hoidon alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja tarkennetaan kuntoutuksen aikana kognitiivisia työvälineitä käyttäen.

 

Terapiatehdas sitoutuu yhdessä tilaajan kanssa jatkamaan kehitystyötä, seuraamaan, arvioimaan, dokumentoimaan ja raportoimaan toimintaa aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Lisäksi Terapiatehdas sitoutuu osallistumaan yhteistyökokouksiin ja tapaamisiin hoitolinjausten noudattamiseksi.

 

Terapiatehtaan miesten yksikön toimitilat ovat asianmukaiset ja tarkastettu. Oleskelu- ja hoitotilat ovat riittävät toiminta ja asiakasmäärät huomioon ottaen. Jokaisella asiakkaalla on omat huoneet ja arvotavarat voi säilyttää lukitussa toimistossa lukitussa kaapissa. Tiloissa on useita wc:tä ja suihkuja sekä lisäksi saunaa on mahdollista käyttää viikoittain. Vierailupäivä on sunnuntaisin.

 

Huumeseulat otetaan erillisessä seulavessassa. Lukitut lääkekaapit sijaitsevat lukitussa lääkekansliassa. Lääkehuoltoon on laadittu lääkehuoltosuunnitelma. Palo- ja asumisturvallisuus on varmistettu palo- ja terveystarkastajan toimesta vuosittain.